Because in retail, no one has a competitive advantage over the other than the perceived value of their own brand. rabatt air max 95 dyn green tea online Born July 27, 1941 in Bacarra, Ilocos Norte, Philippines. Before our very eyes, we are witnessing corporate selfmutilation on a legendary scale. Both my dogs and cats are confined to the backyard. air jordan 5 online store Before the deal is completed, Neiman is expected to sell its private label credit card business, the executives said. But a lot of people give up on their passion when they do that. Barnard, 89, billig air max 90 laser blue og But how we increase the supply of organic produce and get new farmers or transition conventional farmers into growing organically, Im not sure. nike free run id outlet salg Brands need to recognize the new identity of the American Latino, stop defining them based only on demographics. cheap nike thea white Bill Hicks began his own business after developing his talent for design, sketching and creating oneoff pieces of fine jewellery. air max 95 Boutique Automakers Find Success Where Big Three Struggle Slideshow The Best American Cars and Motorcycles Youve Never Heard Of 4. wholesalg nike free run online But in case its useful, I thought this would be a good time to say hi. cheap nike huarache free run 2012 Brennan made a huge leap in its second varsity season, going from 010 to 74 and making the playoffs. rabatt nike free run ebay But its not just product launches; its relaunches, or to let people know a store is open, or because a CEO is in town. billig air max 90 lunarlon Bipasha Basu was detained by custom officials at Mumbai Airport for carrying undeclared valuables. air jordan 5 online store Born July 27, 1941 in Bacarra, Ilocos Norte, Philippines. of Rensselaer passed into spirit on October 20, 2013. But it hasnt intervened directly in contract negotiations. Before the march began, we won a court order requiring Alabama law enforcement to make room for us. rabatt air max 95 dyn green tea online Bujanov conquist subito la


Norsk
Smegiella
English
Om nettstedet
Vanlige sprsml

Hvor mange samer...?

Hvor mange kan samisk?

Har alle samer rein?

Bor det flest samer i Oslo?

Er det forskjeller mellom...?

Hvorfor mangler statistikk?

Samisk statistikkportal
Annen urfolkstatistikk
Prosjektdokumenter
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Kontaktpersoner
Nettstedskart

Bor det flest samer i Oslo?

 

Det synes å være en utbredt oppfatning om at Oslo er den kommune i Norge - og verden - hvor det bor flest samer. Ofte henvises det også til at antall samer i Oslo er om lag 5000. Noen eksempler fra ulike nettsteder kan illustrere dette:

 

·     På nettstedet til NSR (Norgga Sámiid Riikasearvi/Norske Samers Riksforbund) skriver leder av NSRs lokallag i Oslo følgende under overskriften "Hva skjer i Oslo Sámiid Searvi": "Her i ”verdens største sameby” (-i følge Sagat…) har Oslo Samiid Searvi flere jern i ilden for tiden".

 

·     I Avisa Nordlad 16.11.04, finns følgende sitat under overskrifta "Utfordrer 17. mai-komitéen i Oslo": "Og lederen av det samiske kirkerådet, Oddvar Andersen, mener hovedstadens 17. mai-komité har en ekstra plikt til å vise at vi er én nasjon, men to folk. - Særlig i landets hovedstad, der flertallet av landets samer faktisk bor, sier han".

 

·     I Aftenposten 03.12.04 ble det publisert en artikkel med tittelen "Vil knekke mytene om samer". Artikkelen innledes med setningen "Bortimot 5000 samer bor i Oslo".

 

 

Dokumentasjon mangler

I virkeligheten har det aldri vært foretatt noen offentlig registrering av hvor mange som har samisk tilknytning i områdene sør for Hedmark fylke generelt og/eller i Oslo spesielt. Dette gjelder også for de ganger registrering av samer (og kvener) i ulikt omfang faktisk inngikk i Statistisk sentralbyrås folketellinger.

 

Det manglende dokumentasjonsgrunnlaget påpekes bl.a. i en tale av tidligere statssekretær for samiske saker i KRD, Steinar Pedersen (DnA). Talen – som er en av få tekster som omhandler det samiske miljøet i Oslo i dag - ble holdt i forbindelse med "Åpen dag" i regjeringskvartalet i oktober 2000. Tittelen var Bysamer i Oslo.

 

I talen viser Pedersen til at det ofte sies at "[…] Oslo er Norges største samekommune, og at det bor mer enn 5000 samer i byen", samtidig som han påpeker at sikre tall for dette mangler: "Vi har ingen sikker statistikk over antall samer i Oslo, men ifølge Sameradioens lytterundersøkelse på midten av 1980-tallet ble antallet samer i Østlands-området anslått til å være mellom 6-8000".

 

(I talen poengteres dog også følgende: "Uansett antall, kan vi konstatere at den store gruppen av samer som bor i urbane strøk har behov for tiltak tilpasset deres spesielle situasjon som minoritet i en storby".)

 

En annen kilde for at det bor mange samer i Oslo, er NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling. Heller ikke denne publikasjonen viser til presise tall, men baserer seg på den samme lytterundersøkelsen som Pedersen i sitatene ovenfor. Helt konkret heter det i kap. 3.3.5 Hvor mange samer er det i Norge? (s. 86):

 

"Men også mange byer i Sør-Norge har forholdsvis store samiske befolkninger, med Oslo på klar førsteplass. Sistnevnte er ofte karakterisert som det største samiske tettsted i landet. I erkjennelse av at det finnes en stor samisk befolkning her, ble det høsten 1982 bestemt at Sameradioens ordinære sendinger også skulle gå ut over eteren i dette området. Sameradioens ledelse opplyser at man i forbindelse med behovsvurderingene kom fram til et anslag på 5-7 000 samiskspråklige i det sentrale Østlandsområdet som helt eller delvis ville kunne ha nytte av disse sendingene.

 

På bakgrunn av den store utflyttingen til sentrale steder fra sameområdene siden den andre verdenskrig, synes ikke dette urimelig.

 

Den mer enn 20 år gamle lytterundersøkelsen om antall samiskspråklige i Østlandsområdet synes altså å være det eneste konkrete tallmateriale som er forsøkt innhentet for å kartlegge samisk tilknytning i Oslo. Og som det vises til i andre tekster på nettstedet: Ikke alle samer kan samisk. Hvis noen i dag skulle ønske å kartlegge hvor mange av Oslos innbyggere som har en samisk tilknytning, ville resultatet avhenge både av hvordan slik tilknytning defineres, og av hvordan de som ble spurt om dette, opplever og forvalter sin(e) etnisk(e) tilhørighet(er).

 

 

Noen relevante tall som kan belyse spørsmål om antall samer i Oslo

Selv om det ofte blir oppfattet slik, er det viktig å vite at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom det å være same og det å ha meldt seg inn i Sametingets valgmanntall (samemanntallet). Det kan likevel ha interesse å se hvordan størrelsen på valgmanntallet har utviklet seg i den valgkretsen som inkluderer Oslo, nemlig krets 13, Sør-Norge. NB! Valgmanntallet omfatter kun stemmeberettigede, dvs. personer som fyller eller har fylt 18 år i valgåret.

 

Tabellen nedenfor viser antall innmeldte i valgmanntallet i krets 13 ved de fem sametingsvalgene som har vært avholdt. Tabellen viser også antall totalt innmeldte i valgmanntallet. I 1989 var om lag 6 % av de manntallsførte hjemmehørende i valgkrets 13. I 2005 var denne andelen steget til om lag 11 %.

 

 

1989

1993

1997

2001

2005

Antall innmeldte i Krets 13

   320

   428

   561

  908

1 380

Antall innmeldte totalt

5 505

7 236

8 665

9 921

12 475

 

 

Det kan også være interessant å sammenligne noen generelle befolkningstall for Oslo og utvalgte tradisjonelle samiske bosetningsområder. Ett utvalg kan da være de seks kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk. Pr. 1.1. 2004 hadde disse seks kommunene til sammen ca. 16 500 innbyggere, fordelt på følgende måte:

 

Kautokeino:      3 002                                      

Karasjok:          2 865                                       

Porsanger:        4 329

Tana:                3 004

Nesseby:             927

Kåfjord:             2 332

 

På samme tidspunkt hadde Oslo kommune 522.000 innbyggere. De seks utvalgte samiske kommunene hadde således til sammen 3,2 % av innbyggertallet for Oslo kommune. Det er altså svært stor forskjell på folketallet i Oslo-området og i de utvalgte samiske bosettingsområdene. Vi vet også at det har vært stor utflytting både fra utvalgskommunene og andre samiske bosettingsområder til det sentrale Østlandet i hele etterkrigstida. Sett i et slikt lys er det ikke urimelig å anta at Oslo kan være den kommune i Norge hvor det bor flest samer - forstått som personer som har en "objektiv" samisk tilknytning slik dette avgrenses i samelovens § 2-6. Derimot synes det lite rimelig å hevde at de fleste samer i Norge bor i Oslo. Dersom man legger til grunn at det bor om lag 40 - 50 000 samer i Norge, vil dette i så fall bety at mer enn halvparten av disse - altså mer enn 20 000 - holder til i Oslo-området.

 

Oppsummert: Det finnes ikke konkret tallmateriale som dokumenterer hvor mange samer som bor i Oslo, verken nå eller tidligere. Alle estimater om hvor mange dette dreier seg om, og om hvor stor andel av samene i Norge dette utgjør, forblir således antagelser og gjetninger.

 

 

NB! Teksten ovenfor må ses i sammenheng med informasjon som framkommer i andre tekster på dette nettstedet. Se f.eks. Hvor mange samer…? under menypunktet Vanlige spørsmål, og Om samebefolkningen under menypunktet Samisk statistikkportal.Denne siden ble sist oppdatert 6/21/2006 - Utskriftsvennlig versjon

  • louis vuitton oslo